TRIỂN LÃM - HỘI CHỢ

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”

14 Tháng Giêng 2021

     Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Thi đua, Khen thưởng; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”.

     Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, niềm tin, lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

     Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” được tổ chức với nhiều nội dung phong phú về Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Triển lãm trưng bày ảnh, tài liệu, hiện vật, sách, báo,… đã tái hiện sinh động chiều dài 91 năm lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và rèn luyện Đảng ta, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong 12 kỳ đại hội, những dấu mốc quan trọng và những thành tựu vẻ vang của đất nước trong đó đặc biệt nhấn mạnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo vừa tròn 91 năm và 12 nhiệm kỳ đại hội.

     Triển lãm được trưng bày với những nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội; Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”; “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam”.

     Bên cạnh đó, Triển lãm còn trưng bày tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Thông qua Triển lãm công chúng có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về sự ra đời và phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những bài học đúc kết từ những năm đổi mới, phát triển đất nước, vừa là hành trang, vừa là nguồn lực quý báu động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới, đồng thời khơi gợi lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay.

     Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” mở cửa hàng ngày từ 8h30 đến 17h00 từ ngày 18 đến ngày 24/01/2021 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội./.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tháng 2/1951 tại Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo chính trị.

ĐỐI TÁC
Trung tâm Công nghệ thông tin Báo Văn hóa Mạng thông tin văn hóa